Final work:
BSc

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, srpanj 2017.

Vlatka Marić

Optimizacija veličine i brzine okretaja SBT miješala za uklanjanje bakra iz otopine

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, listopad 2016.

Ljubica Puljiz

Utjecaj aniona na ionsku izmjenu bakra na zeolitu

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, rujan 2016.

Zvonimir Jurun

Vrijeme homogenizacije i brzina nukleacije boraksa u kristalizatoru s različitim konfiguracijama dvaju turbinskih miješala

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, rujan 2016.

Antonio Tokić

Primjena Taguchijeve metode na vezanje bakra na sintetskom zeolitu

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, rujan 2015.

Antonela Jukić

Utjecaj vremena i temperature miješanja na oksidacijsku stabilnost maslinovog ulja dobivenog iz plodova maslina sorte Levantinka

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, rujan 2015.

Mihaela Čelan

Utjecaj temperature, vremena miješanja i vremena skladištenja na oksidacijsku stabilnost maslinovog ulja dobivenog od sorte Oblica

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, rujan 2015.

Lorena Tomić

Utjecaj temperature, vremena miješanja i vremena skladištenja na oksidacijsku stabilnost maslinovog ulja dobivenog od sorte Levantinka

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, rujan 2015.

Anđela Čović

Utjecaj vremena i temperature miješanja na oksidacijsku stabilnost maslinovog ulja dobivenog iz plodova maslina sorte Oblica

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, rujan 2014.

Dora Kajfež

Kristalizacija boraksa u šaržnim kristalizatorima s jednim i dvama aksijalnim turbinskim miješalima

Please reload

Graduate thesis:
MEng
MChem
 

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, listopad 2016.

Dora Kajfež

Utjecaj pozicije dvaju PBT miješala u šaržnom kristalizatoru na međuovisnost vremena homogenizacije i brzine nukleacije

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, rujan 2016.

Iva Ćurić

Ravnoteža ionske izmjene bakra na zeolitu NaX

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, listopad 2015.

Luka Ćurković

Utjecaj parametara miješanja na vrijeme homogenizacije u kristalizatoru s dvama radijalnim miješalima

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, srpanj 2015.

Ivan Smajo

Utjecaj brzine vrtnje SBT miješala na kinetiku izmjene bakra na zeolitu

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, listopad 2014.

Lea Lokas

Utjecaj toka kapljevine na mehanizam i brzinu nukleacije boraksa u kristalizatoru s jednim i dvama turbinskim miješalima

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, listopad 2014.

Vedran Bartolović

Utjecaj brzine vrtnje dvaju turbinskih mješala na kinetičke parametre kristalizacije boraksa

Please reload